lördag

Församligen och evangelisationen - L6


6. Församlingen och evangelisationen - Lausannedeklarationen 6
 I ett antal inlägg publicerar vi Lausannedeklarationen. Deklarationen består av femton ställningstaganden som utgör grunden för den evangelikala kristendomen.
Det sjätte avsnittet handlar om vad det innebär att vara församling.

"Vi hävdar att Kristus sänder sitt återlösta folk in i världen på samma sätt som Fadern sände honom och att detta kallar oss att gå in i världen på ett lika djupt och helutgivande sätt. Vi behöver bryta oss ut från våra kyrkliga ghetton och tränga in i det icke kristna samhället. I församlingens försakande och tjänande mission är evangelistionen primär. Världsvid evangelisation kräver att hela kyrkan förmedlar hela evangeliet till hela världen. Kyrkan befinner sig i centrum av Guds universella syfte och är hans utvalda redskap för att sprida evangeliet. Men en församling som förkunnar korset måste också själv vara märkt av korset. Församlingen blir en stötesten för evangelisationen när den sviker evangeliet eller saknar en levande tro på Gud, en äkta kärlek till människorna eller en samvetsgrann hederlighet i allt, även ifråga om personlig framgång eller ekonomi. Församlingen är mer en Guds folks gemenskap än en institution och bör därför inte identifiera sig med någon särskild kultur, social och politisk ordning eller mänsklig ideologi."

Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln

"Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen." Joh 17:18; 

"Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er" Joh 20:21; 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19 20;
"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8; 

"Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan" Apg 20:27; 

"Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden" Ef 1:9-10; 

...och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre" Ef 3:9-11; 

"För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen....Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. ." Gal 6:14, 17; 

"Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest" 2 Kor 6:3-4; 

"Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete." 2 Tim 2:19-21; 

"Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör" Fil 1:27.

Tidigare avsnitt:
Kallade ut ur världen av Jesus, för att sändas tillbaka in i världen med evangelium - L1
Det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv - L2
Jesus den enda vägen till Gud L3

Evangelisation - L4
Kristet socialt ansvar - L5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar