tisdag

Samarbete i evangelisation - L7

7. Samarbete i evangelisation - Lausannedeklarationen 7
I ett antal inlägg publicerar vi Lausannedeklarationen. Deklarationen består av femton ställningstaganden som utgör grunden för den evangelikala kristendomen.
Det sjunde avsnittet handlar om att kyrkorna måste samarbeta för att vara ett trovärdigt vittnesbörd för världen.

"Vi hävdar att Kristi kyrkas synliga enhet i sanningen är Guds vilja. Evangelisationsuppdraget kallar oss också till enhet, därför att vår enhet stärker vårt vittnesbörd, medan splittring underminerar vårt evangelium om försoning. Vi erkänner dock att organisatorisk enhet kan ta många former och främjar inte nödvändigtvis evangelisationen. Men vi som delar samma bibliska tro bör vara intimt förenade i gemenskap, arbete och vittnesbörd. Vi bekänner att vårt vittnesbörd ibland har tagit skada av syndfull individualism och onödigt dubbelarbete. Vi kommer nu överens om att söka en djupare enhet i sanning och helighet, gudstjänst och mission. Vi vill därför påskynda utvecklingen av ett regionalt och funktionellt samarbete som befrämjar församlingens mission, strategisk planering, ömsesidig uppmuntran och ett utbyte av resurser och erfarenhet."

Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln:

"Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.... jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig." Joh 17:21, 23;

"Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse." Ef 4:3-4;

"Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." Joh 13:35;

"Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium" Fil 1:27;

"Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.  Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.  De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.  Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.  Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord* kommer att tro på mig.  Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.  Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:  jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig." Joh 17:11-23.

Tidigare inlägg:Kallade ut ur världen av Jesus, för att sändas tillbaka in i världen med evangelium - L1
Det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv - L2
Jesus den enda vägen till Gud L3

Evangelisation - L4
Kristet socialt ansvar - L5
Församligen och evangelisationen - L6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar